Algemene voorwaarden

Definities
1.1. Studio Poolvos, verwijst naar Studio Poolvos VOF, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 80736327.
1.2. Klant: verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Studio Poolvos en een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Diensten: alle diensten die Studio Poolvos voor de klant uitvoert. Denk hierbij aan: het schrijven van teksten voor zowel online en print, het redigeren van teksten, het opstellen en bewaken van planningen, projectcoördinatie, adviezen, cursussen en workshops.
1.4. Overeenkomst: verwijst naar de schriftelijke overeenkomst tussen Studio Poolvos en de Klant voor het leveren van diensten na het accepteren van de offerte.
1.5. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen.
2.2. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
2.3 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Studio Poolvos dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Studio Poolvos en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.4 Studio Poolvos behoudt het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen.

Offertes en opdrachten
3.1. Alle offertes met diensten van Studio Poolvos zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De offerte is geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Heeft de klant de offerte voor deze termijn niet aanvaardt, dan vervalt het aanbod.
3.2. In de offerte wordt aangeboden hoeveel diensten er worden geboden en welke tarieven daarvoor gelden. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke tarief van Studio Poolvos.
3.3. Alle door Studio Poolvos gecommuniceerde tarieven in de offerte zijn bedragen in euro’s, excl. btw, excl. verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.4. De in de offerte genoemde tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
3.5. Studio Poolvos behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Studio Poolvos de opdracht zal gaan uitvoeren, als dit vooraf in de offerte wordt aangegeven.
3.6. Studio Poolvos is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

Opdracht
4.1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant.
4.2 Afspraken over deadlines worden in overleg met de klant overeengekomen.
4.3. Indien de levering van een dienst een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de klant. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.
4.4. Ook bij andere diensten is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.
4.5. Indien levering van de dienst door Studio Poolvos afhankelijk is van feedback of input van de klant, is Studio Poolvos nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Studio Poolvos is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven. Indien de klant verzuimt binnen 14 dagen een reactie te geven op de toegestuurde concepten, is Studio Poolvos gerechtigd de opdracht af te ronden en de werkzaamheden te factureren.
4.6. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.7. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging wordt gewijzigd, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek tegen een meerprijs of worden uitgevoerd, of indien wenselijk met een aparte offerte.
4.8. Indien de klant een overeenkomst met Studio Poolvos wenst te ontbinden of annuleren, komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.9. Indien Studio Poolvos, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Studio Poolvos gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Studio Poolvos in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Studio Poolvos uitgevoerde werk te vergoeden.

Intellectueel eigendom
5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Studio Poolvos geleverde teksten en diensten blijven eigendom van Studio Poolvos, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
5.2. Studio Poolvos verleent bij levering van teksten en andere diensten in de zin van de Auteurswet aan de klant een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.
5.3. De door Studio Poolvos geleverde diensten en teksten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.4. De inhoud van de website en sociale kanalen van Studio Poolvos, zijn het eigendom van Studio Poolvos en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Studio Poolvos.
5.5. Elke handeling welke in strijd is met artikel 5.2 en artikel 5.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk heeft Studio Poolvos recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Rechten en verplichtingen Studio Poolvos en klant
6.1. Studio Poolvos doet er alles aan om de opdracht naar zijn beste vermogen uit te voeren binnen de overeengekomen termijn en volgens de afspraken.
6.2. De klant is verplicht alle gegevens, waarvan Studio Poolvos aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Studio Poolvos te verstrekken.
6.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Studio Poolvos met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
6.4. Studio Poolvos is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de (bedrijfs-)gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Studio Poolvos en/of overige promotionele kanalen/uitingen van Studio Poolvos.
6.5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft Studio Poolvos het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Betaling
7.1. De klant dient de facturen van Studio Poolvos binnen de overeengekomen betalingstermijn van 30 dagen te voldoen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
7.2. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Studio Poolvos gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
7.3. Studio Poolvos behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Studio Poolvos de opdracht zal gaan uitvoeren, als dit vooraf in de offerte wordt aangegeven.

Aansprakelijkheid
8.1. Studio Poolvos is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de uitvoering van de opdracht, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.
8.2. Studio Poolvos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Studio Poolvos is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3. Studio Poolvos is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
8.4. Indien Studio Poolvos aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Studio Poolvos in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst of alleen tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.5 Eventuele aanspraken van Studio Poolvos als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij Studio Poolvos te zijn ingediend.

Overmacht
9.1. In geval van overmacht bij Studio Poolvos zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de klant. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Studio Poolvos opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De klant heeft de verplichting om het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en Studio Poolvos dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Geheimhouding
10.1. Studio Poolvos zal vertrouwelijke informatie van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verkregen.
10.2. De klant zal vertrouwelijke informatie van Studio Poolvos niet openbaar maken aan derden.
10.3. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van de opdracht.

Geschillen
11.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken.
11.2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Studio Poolvos.

Studio Poolvos, te Utrecht
31-7-2023